Magic Rainbow

PREINSCRIPCIÓ

Continguts

Els CONTINGUTS que ens ajudaran a aconseguir els objectius marcats estan organitzats en blocs temàtics:

· El cos i la pròpia imatge

_ Exploració i identificació de les característiques i qualitats del propi cos, tant globalment com segmentàriament.

_ Utilització dels sentits en l’exploració del cos i de la realitat exterior.

_ Manifestació progressiva dels sentiments i emocions.

· Joc i moviment

_ Utilització de les possibilitats expressives del propi cos.

_ Coordinació i control corporal en les activitats que impliquen moviment.

_ Afiançament de moviments i desplaçaments: caminar, córrer i saltar.

_ Situació i desplaçament en l’espai real.

· L’activitat i la vida quotidiana

_ Regulació i control de les necessitats bàsiques.

_ Adaptació dels ritmes biològics propis a les seqüències de la vida quotidiana.

_ Coordinació, col·laboració i ajut amb els seus iguals i amb els adults.

· Cura d’un mateix

_ Realització autònoma dels hàbits elementals d’higiene, vestit, alimentació i ordre.

_ Utilització adequada de les instal·lacions i normes per tal de prevenir accidents.

· Els primers grups socials

_ Reconeixement de la seva família: pares, germans i avis.

_ Adaptació al medi escolar.

_ Reconeixement del seu educador/a.

_ Exploració física de la classe i el pati.

_ Investigació de l’espai escolar.

_ Orientació en els espais habituals, ús correcte de les seves dependències i autonomia en els recorreguts més habituals.

· La vida en societat

_ Discriminació de comportaments adequats o inadequats en els diversos grups als quals pertany.

_ Observació i participació activa en les manifestacions, successos i esdeveniments de l’entorn al qual pertany l’infant.

_ Contribució a la consecució i manteniment d’ambients nets i saludables.

_ Observació de les modificacions que es produeixen en els elements del paisatge per causa del canvi de clima i estació.

· Els objectes

_ Identificació de les sensacions i emocions que experimenten en relació amb els objectes.

_ Observació i classificació dels objectes en funció de les característiques i de la seva utilització.

· Animals i plantes

 

_ Participació en els hàbits de cura envers els animals i les plantes.

_ Discriminació i posterior classificació d’alguns animals, segons el medi on viuen i determinades característiques físiques i/o funcionals.

_ Observació guiada del cicle vital d’algun animal.

· Llenguatge verbal

Llenguatge oral:

_ Comprensió de missatges orals.

_ Expressió oral de necessitats, emocions i desitjos.

_ Progressiva utilització adequada de frases amb sentit complet.

_ Respecte d’algunes normes que regeixen l’intercanvi lingüístic: posar atenció, esperar el torn,…

Aproximació al llenguatge escrit:

_ Realització de traços senzills.

_ Interpretació d’imatges que acompanyen textos escrits.

_ Comprensió d’imatges seqüenciades adequadament.

· Llenguatge musical

Expressió musical:

_ Diferenciació dels contrastos: soroll/so / silenci i fort / fluix.

_ Interpretació de cançons senzilles.

_ Exploració de les propietats sonores del propi cos i dels objectes.

Expressió corporal:

_ Desplaçaments per l’espai amb moviments dispersos.

_ Imitació i representació de situacions, personatges i històries senzilles.

_ Representació d’estats d’ànim.

· Llenguatge plàstic

_ Producció d’elaboracions plàstiques per a expressar fets, vivències…

_ Utilització de les tècniques bàsiques del dibuix, pintura, modelatge, collage, etc.

_ Exploració i utilització de materials.

· Llenguatge matemàtic

_ Manipulació lliure de jocs de construcció.

_ Identificació dels colors primaris.

_ Utilització de quantificadors per a referir-se a una determinada qualitat.

_ Utilització de nocions espacials.

_ Exploració sistemàtica d’algunes figures i formes geomètriques.

Formulari de contacte

8 + 3 =

1
¿Necesitas ayuda?
Hola.
¿En qué podemos ayudarte?